วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พิมพ์หน้านี้ | RSS
 
ชื่องานวิจัย รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการจัดการปัญหายาเสพติด ตามแนวคิดองค์การแห่ง การเรียนรู้
ผู้แต่ง / เจ้าของงานวิจัย ศูนย์ศึกษายาเสพติด สถาบันวิชาการ เครือข่ายภาคกลาง 2
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) 2545
บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการจัดการปัญหายาเสพย์ติด ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา และทดลองใช้ในชุมชนไทย ที่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในเขตภาคกลาง 1 ชุมชน โดยมีขั้นตอนในการวิจัยคือ ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ แนวคิดการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สถานการณ์ปัญหายาเสพติด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาชุมชนเข้มแข็งในสถานการณ์จริง 4 ชุมชนครอบคลุม 4 ภาค ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง ชุมชนเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติด ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบในชุมชนเป้าหมาย ขั้นที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบและเผยแพร่ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการจัดการปัญหายาเสพติด ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ

ขั้นที่ 1 การใช้บริบทและทุนเดิมของชุมชนในการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์กรในชุมชน คือบ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย และองค์การบริหารส่วนตำบล องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ คือกิจกรรมการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ เนื้อหาและองค์ความรู้โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือปัจจัยภายในและภายนอกชุมชน

ขั้นที่ 2 การใช้การเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหามี 6 ขั้นตอนคือ 1) ชุมชนรับรู้และตระหนักในปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมของชุมชน 2) การเสริมสร้างพลัง แก่แกนนำชุมชนด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมด้านเจตคติ เรื่องยาเสพย์ติด เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง 3) ชุมชนร่วมกันแสวงหาและเลือกแนวทางแก้ไข 4) ชุมชนร่วมกันดำเนินการ 5) ชุมชนร่วมกันประเมินผลการดำเนินการ และร่วมกันปรับปรุง หากไม่สำเร็จ 6) องค์กรภายนอกชุมชนเสริมแรง และสนับสนุนทรัพยากร โดยมีการเสริมแรง และสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นจากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 3 ชุมชนเข้มแข็ง ในระดับบุคคลเกิดเจตคติที่ดีในการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดเป็นระบบในระดับชุมชน เกิดกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดในชุมชน มีความรัก สามัคคี และจิตสำนึกร่วม

การวิจัยครั้งนี้พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น นอกจากทำให้เกิดกิจกรรม การแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยังพบว่าสมาชิกชุมชนเกิดความรัก ความเอื้ออาทร และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและชุมชน ควรมีการประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อไป
เอกสารเพิ่มเติม
เอกสารฉบับเต็ม
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 08:58:00
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11234   Share this knowledge on Facebook
Social Network
แสดงความคิดเห็น
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล