สำนักงาน ป.ป.ส.


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   

เชิญสวมเสื้อขาวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

"สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติ" ได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับสมาชิกอื่นๆทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา

สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วม "สวมเสื้อสีขาว" โดยพร้อมเพียงกันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ เพื่อแสดงพลังถึงความตั้งใจในการร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด ที่จะนำไปสู่การประกาศชัยชนะภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดคำขวัญสำหรับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๖

"พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด"

 

คำปราศรัย

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติด

ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖

-------------


 
พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลาย

          วันนี้ วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านยาเสพติด” เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตระหนักในปัญหาของยาเสพติด และพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยกันขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปหรือเบาบางลงไปจากโลกนี้ สำหรับประเทศไทยได้ถือปฏิบัติและได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมา

          ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ทำลายทั้งความมั่นคงของประเทศและบ่อนทำลายสังคม ทำลายสมองของลูกหลานคนไทยจำนวนมาก รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนของชาติที่ต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไข ด้วยการผนึกกำลังกันของทุกภาคส่วนในสังคมให้เป็นพลังของแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้ ในปี ๒๕๔๖ รัฐบาลได้ประกาศสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งผมได้เรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมาแล้วเป็นระยะ ๆ โดยเราสามารถจัดการกับผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดได้สูงมากเป็นประวัติการณ์ ทำให้ภาครัฐสามารถยึดพื้นที่และสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

          สำหรับการดำเนินงานช่วงต่อไป รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายที่จะขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ของประเทศให้หมด หรือให้เบาบางจนอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอีกต่อไป และเสริมสร้างครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังของแผ่นดินเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในปี ๒๕๔๗ ซึ่งผมได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดในช่วงต่อไป ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางในช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการยึดทรัพย์ต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้สามารถประกาศชัยชนะในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอย่างเด็ดขาดได้ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ศกนี้ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และความทุ่มเทเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

          อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญ คือ ในส่วนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไปนั้น รัฐบาลมีความห่วงใยต่ออนาคตของบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างมาก ผมจึงขอถือโอกาสดีในวันนี้ เปิดยุทธการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในทุกพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้ใช้โอกาสทองของชีวิตออกมารับการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาด้วยความสมัครใจ รวมทั้งขอสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ตรวจสอบพื้นที่ซ้ำอีกครั้ง นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ โดยผมขอยืนยันเจตนารมณ์ว่า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นการน้อมเกล้า

          น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ หากผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง จะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายกับท่านอย่างเคร่งครัดต่อไป

          สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ชุมชนในเมือง พบว่า ยังคงมีความเสี่ยงสูงแตกต่างไปจากพื้นที่ในหมู่บ้าน/ชุมชนในชนบทเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดที่สำคัญ และเป็นพื้นที่ใจกลางสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ เข้าไปตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหากันอย่างเต็มที่

          นอกจากการดำเนินงานในช่วง ๕ เดือนต่อไปดังที่กล่าวมาแล้ว เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ มิถุนายน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาวในวันที่ ๒๖ มิถุนายน เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะประกาศชัยชนะต่อสงครามยาเสพติดให้ได้ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ศกนี้

          ผมขอให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยช่วยกันเขียนจดหมาย ไปรษณียบัตร หรือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งผู้เสพ หรือผู้ติดยาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ สำนักงาน ป.ป.ส. หรือกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จะได้รวบรวมและเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนในการเอาชนะปัญหายาเสพติด ที่เริ่มจากตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนถึงการรวมพลังของชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย ซึ่งจะทำให้นานาประเทศได้ประจักษ์ถึงการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนคนไทยในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้สมดั่งคำขวัญในวันต่อต้านยาเสพติดที่ว่า “พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด”

สวัสดี

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
และเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมแจ้งข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ตู้ ปณ. ๑๒๓ สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตู้ ปณ. ๑๒๓๔