3.  มาตรการทางกฎหมายที่สำคัญ

 

         มีมาตรการทางกฎหมายที่สำคัญ ดังนี้  


สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   

 

 
  1. มาตรการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นมาตรการตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ เมื่อมีการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดขึ้นในฐานะความผิด ที่สำคัญ ได้แก่ การผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีอำนาจสั่งการตรวจสอบ ยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และเป็นภาระของจำเลยที่จะเป็นผู้พิสูจน์ต่อศาลว่าทรัพย์สินที่ถูกยึด/อายัดเกี่ยวเนื่องจากการกระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะสกัดกั้น ไม่ให้ผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นผู้ผลิต และนักค้า ยาเสพติดรายใหญ่ สามารถทำรายได้จากการค้ายาเสพติดมาใช้ในการกระทำความผิดต่อไปอีก และทรัพย์สินหรือรายได้ที่ถูกยึดจะนำเข้าเป็นกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
     
  2. มาตรการสมคบ เป็นมาตรการหนึ่ง ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งมุ่งจับกุมดำเนินคดีต่อนักค้ายาเสพติดรายใหญ่นายทุน ผู้อยู่เบื้องหลัง รวมทั้ง ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ โดยหลักการของมาตรการนี้ เมื่อบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงใจกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ เช่น การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า การส่งออก ยาเสพติดตามที่กฎหมายกำหนด แม้องค์ประกอบความผิดจะยังไม่ถึงขั้นตระเตรียมการ และการลงมือกระทำ เพียงขั้นตกลงก็สามารถดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว


  3. มาตรการปราบปรามการฟอกเงิน เป็นมาตรการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีหลักการสำคัญ คือ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทเงินจำนวนที่เกินกฎหมายกำหนด จะต้องมีกระบวนการที่จะต้องรายงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทราบความเคลื่อนไหว ด้านการเงินของกลุ่มนักค้ายาเสพติด เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนจับกุมยาเสพติด และการติดตามตรวจสอบ ยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด


  4. มาตรการบังคับบำบัด เป็นมาตรการ ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด พ.ศ. 2534 โดยมีหลักการสำคัญ คือ ให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เมื่อมีคดียาเสพติดเกิดขึ้นและผู้ถูกจับกุมเป็น ผู้ติดยาเสพติด อาจถูกส่งตัวไปเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นการบังคับบำบัด ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินงานตามกฎหมาย โดยอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเดิมกฎหมายให้อำนาจพนักงานสอบสวน ส่งตัวผู้ต้องหาไปยังศูนย์ฯ ได้มีการเสนอแก้ไขให้เป็นอำนาจของศาล


  5. มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ส. สั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว หรือ สั่งพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวไม่เกินครั้งละ 15 วัน ในกรณีที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการไม่สามารถชี้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. เชื่อว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่กรณีแล้ว

              ทั้งนี้ ตามประเทศสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2543) ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2543 ได้กำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการนี้ 6 ประเภท ประกอบด้วย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซให้แก่ยานพาหนะ สถานบริการที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ และโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 
 
     

<< หน้าที่ผ่านมา   หน้าถัดไป >>