<<< ปิดเมนู >>>
:: รายการ ::
:: ย้อนกลับ ::
:: ไปข้างหน้า ::
:: admin ::
 
   
 
 
     
นางเฉลิมศรี พรหมสุวรรณ์

นางเฉลิมศรี พรหมสุวรรณ์ เป็นบุตร นายรอด อักษรทับ และนางชั้น สุนทรวาชิน เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2471 ที่คุ้มเจ้าบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่ (ธิดาเจ้าแก้วนวรัฐ ณ เชียงใหม่) ปัจจุบันพักอยู่ที่ 13/1 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 252233
ครอบครัวของครูเฉลิมศรีมาจากกรุงเทพฯ โดยเดินเท้ามาตามทางรถไฟ ในสมัยที่ยังสร้างไม่เสร็จ เมื่อถึงจังหวัดลำปาง ได้เข้าเฝ้าพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นครูสอนปี่พาทย์และดนตรีไทย นายรอดและนางชั้นได้แต่งทำนองเพลงให้กับครูผู้สอนฟ้อนรำในคุ้ม ได้แก่ เพลงฟ้อนน้อยไจยา เพลงฟ้อนเงี้ยว เพลงฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา เพลงฟ้อนระบำซอ เพลงละครเรื่องพระลอตอนต่างๆ ครูเฉลิมศรีเองก็ได้เรียน และฝึกซ้อมการฟ้อนพื้นเมือง ได้แก่ ละครรำ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนน้อยไจยา และละครรำ กับครูในคุ้ม ได้แก่ ครูหลง ครูพัชรี ครูเผือน หม่อมแส โดยเรียนตั้งแต่อายุประมาณ 5-6 ขวบ การเรียนในคุ้มจะเรียนและซ้อม ตลอดทั้งวัน หากมีงานด่วนก็จะต้องซ้อมจนถึงกลางคืน การกินอยู่จะอยู่ในคุ้มตลอด จนกระทั่งเจ้าแก้วนวรัฐสิ้นไปจึงย้ายออกมาอยู่ข้างนอก
หลังจากจบชั้นมัธยมจากโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์แล้ว พ.ศ.2500 ได้สอนที่โรงเรียน บูรณศิลป์ จนถึง พ.ศ.2507 ได้ย้ายไปสอนขับร้อง ฟ้อนรำที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และตั้งแต่ ปี 2517 เป็นต้นมา ได้สอนฟ้อนรำและควบคุมการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่เรื่อยมา
ผลงานที่สำคัญของครูเฉลิมศรี และเกียรติคุณที่ได้รับ มีดังต่อไปนี้
- สอนฟ้อนพื้นเมืองที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517
- ประดิษฐ์ท่าฟ้อนชื่อ ฮ่มฟ้าบารมี โดยใช้เพลงของจรัล มโนเพ็ชร เป็นดนตรีประกอบ
- ประดิษฐ์ท่าฟ้อนรำระบำชาวเขา
- สอนฟ้อนที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
- ฝึกหัดฟ้อนเงี้ยวให้คณะครูที่เข้ารับการอบรมที่ศูนย์การศึกษาภาค 8
- สอนฟ้อนชุมนุมลานนาให้สมาคมสตรีศรีลานนาไทย และได้รับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามย่อในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี พ.ศ.2530
- สอนฟ้อนสาวไหมให้นางสาวอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ก่อนเข้าประกวดนางสาวไทย ในปีพ.ศ.2536 และได้สอนฟ้อนและร่วมฟ้อนหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเปิดเรือนอนุสารสุนทร สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
- ปี 2537 ช่วยฝึกซ้อมละครเรื่องสังข์ทอง ที่มหาวิทยาลัยพายัพ สอนฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ให้ชมรมพื้นบ้านล้านนา และได้รับเกียรติบัตรจากชมรม ในปีเดียวกันได้สอนฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาและฟ้อนกลายลายให้นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และช่วยฝึกซ้อมละครเรื่องพระลอ ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สอนฟ้อนพิธีบายศรีสู่ขวัญให้คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ เพื่อต้อนรับพระราชคันตุกะ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
- สอนพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ นักเรียนการแสดงของศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว นักเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ซึ่งอย่างหลังนี้ครูเฉลิมศรีได้รับโล่เกียรติคุณ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2539
- วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2539 เป็นกรรมการประกวดมหกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนาระดับโลก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีกาญจนาภิเษก และได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับโล่เกียรติคุณจากจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิลปการแสดงพื้นบ้าน พ.ศ.2539
- ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะครูดีเด่น สาขาครูภูมิปัญญาไทย พ.ศ.2544
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2539
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอำเภอฮอดร่วมกับมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2539
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2539
- ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ “วันเปิดโลกอนุบาล’39”

   
สงวนลิขสิทธิ์ 2547 โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Social Research Institute Chiang Mai University© All Rights Reserved

contact webmaster : webmaster@maeyinglanna.com