เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 284
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย)
หน้า: 3/3

2. การจัดการน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนมีระบบบำบัดน้ำเสียทิ้งส่วนกลาง โดยน้ำทิ้งจากโรงงานต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้นจากโรงงาน หรือน้ำทิ้งที่มีลักษณะไม่เกินค่ามาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดและน้ำทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ จะไหลรวมกันลงในท่อรับน้ำทิ้งรวมเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทิ้งส่วนกลาง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 75 ไร่ ปัจจุบันเป็นระบบ Aerated Lagoon ได้ออกแบบให้สามารถรองรับกับน้ำทิ้งได้วันละ 12,000 ลูกบาศก์เมตรและรับอัตราภาระบรรจุสารอินทรีย์ (Organic Loading Rate) ได้ 6,000 Kg. BOD ต่อวัน ระบบบำบัดน้ำทิ้งส่วนกลางประกอบด้วยบ่อบำบัดซึ่งเป็นบ่อดิน จำนวน 7 บ่อ ดังนี้ บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 เป็น Aerated Pond บ่อที่ 3 และบ่อที่ 4 เป็น Facultative Pond บ่อที่ 5 และบ่อที่ 6 เป็น Oxidation Pond จากบ่อที่ 6 ไปบ่อที่ 7 จะมีระบบคลองวนเวียนที่มีการฆ่าเชื้อโรคโดยใช้คลอรีน ซึ่งมีผลทำให้น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนบ่อที่ 7 เป็นบ่อที่พักน้ำฝนและน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว ก่อนจะระบายออกสู่แม่น้ำกวงหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น รถน้ำต้นไม้ เป็นต้น
ในการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนคณะผู้ศึกษาได้ใช้มาตรฐานการกำหนดสภาพปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำพูนในส่วนของปัญหาน้ำเสียไว้ดังต่อไปนี้
1. เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ" ตามของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
2. เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ" จากเอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
3. เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "เกณฑ์คุณภาพน้ำที่มีความเข้นข้นสูงสุดที่ยิมยอมให้มีอยู่ในน้ำได้เกณฑ์คุณภาพน้ำ" จากเอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
4. เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน" ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ลงวันที่ 15 กันยายน 2543
5. เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม" จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539
6. เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค" ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2521หน้าก่อน หน้าก่อน (2/3)


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2005-08-30 (5174 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]