Home | Contact | Site map | Th/En | Sign in
 
Home > Activities-Events
Activities-Events
ร่วมประเมินโครงการหมอลำหุ่น ชุมชน 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) [21/08/2562 09:08 น.]
ร่วมประเมินโครงการฮูปแต้มดงบัง: สื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชนและชุมชน จ.มหาสารคาม [21/08/2562 08:25 น.]
ร่วมประเมินกิจกรรมอบรมเด็ก เยาวชน คน 3 วัย ให้รู้เท่าทันสื่อ [20/08/2562 16:29 น.]
ประมวลข่าวกิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลำปางเซรามิกซิตี้ [01/08/2562 09:25 น.]
เข้าร่วมกิจกรรม Research Workshops and Site Visit to Exchange on the Tourism Innovation and Tourism-Branding Situation and Strengthen the Network [08/07/2562 11:06 น.]
กิจกรรมการบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหารฯ [24/06/2562 09:57 น.]
งานเสวนาการพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการสู่สตาร์ทอัพ (Startup) ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ [24/06/2562 09:53 น.]
ส่งมอบงานวิจัย โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ [24/06/2562 09:47 น.]
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร [24/06/2562 09:44 น.]
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลำปางเซรามิกซิตี้ [10/06/2562 13:42 น.]
 
Loading